Általános szerződési feltételek

A könyvelési megbízás általános szerződési feltételei

MEGBÍZOTTKÉNT:

CÉGNÉV:MÉRLEG-ADÓ 2000 ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVELŐ IRODA KFT
SZÉKHELY:2800 TATABÁNYA, ERDÉSZ UTCA 18. fsz.3.
ADÓSZÁM:12508804-2-11
CÉGJEGYZÉKSZÁM :11-09-014452
FŐTEVÉKENYSÉGE:6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
KÉPVISELŐ:KISS GÁBOR RUDOLF ügyvezető
ADÓTANÁCSADÓ:MK 191175
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ:AT 2113018
HONLAP CÍM:www.merleg-ado-2000.hu
E-MAIL CÍM:[email protected]
TELEFON:+36 30 593 1655
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:KISS GÁBOR RUDOLF

(a továbbiakban: KÖNYVELŐIRODA)

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni KÖNYVELŐIRODA által kötött könyvelési megbízási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) – amennyiben a Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

1. A KÖNYVELŐIRODA SZOLGÁLTATÁSAI

1.1. KÖNYVELŐIRODA a Szerződés alapján az alábbi az alábbi könyvviteli, adózási és bérszámfejtési feladatokat végzi:
Könyvvezetési, beszámolókészítés feladatok:
a) Főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése
b) Vevők analitikus nyilvántartása
c) Szállítók analitikus nyilvántartása
d) Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása
e) Év végi zárás
f) Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint meghatározott formában
g) Letétbehelyezés, közzététel
h) Számviteli politika és szabályzatok készítése
Adózási feladatok:
a) MEGBÍZÓ aktuális esedékes adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján, és erről tájékoztatás MEGBÍZÓ részére az adófizetési határidő előtt
b) Az adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása
c) Helyi iparűzési adó bevallás elkészítése, bevallása
d) Önellenőrzés elkészítése, benyújtása
e) Adónyilvántartások vezetése
f) Adóhatósági adatszolgáltatás teljesítése (kivéve: online pénztárgép, online számla adatszolgáltatás, EKÁER)
g) Adófolyószámla egyeztetés
h) Eseti – a könyvelési szerződés részét képező – adótanácsadás
i) Adóhatóságok előtti (ÖNKORMÁNYZAT, NAV) állandó meghatalmazás, képviselet (ONLINE képviselet CÉGKAPU tekintetében, E-PAPÍR beadványok)
Bérszámfejtési feladatok:
a) Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatás kötelezettségek teljesítése (kivéve alkalmi foglalkoztatottak bejelentése: NAV, Telefon 185, 0-24 óráig)
b) Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása
c) Bérszámfejtés: a bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolás elkészítése
d) Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése
e) A levont adók, járulékok nyilvántartása
f) Adóigazolások elkészítése
g) Bérfeladások elkészítése a könyvelés felé
1.2. Az 1.1. pontban fel nem sorolt könyvviteli, beszámolókészítési, adózási és bérszámfejtési feladatok és kötelezettségek elvégzése – például:
a) Bizonylat, számla kiállítása és adatszolgáltatása
b) Házipénztár kezelése
c) Leltározás
d) Útnyilvántartás vezetése
e) Adó- és adóelőleg fizetés
f) Adófizetési határidők betartása
g) A könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése
h) A gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása
i) PMT szabályzat
j) GDPR szabályzat
k) Környezetvédelmi termékdíj analitika, ügyintézés
l) Munkaügyi és ügyviteli feladatok elvégzése
m) Jogi kötelezettségek teljesítése
n) Üzleti terv készítése
o) Vám ügyintézés
nem tárgyai jelen szerződésnek, ezek teljesítése MEGBÍZÓ feladata és felelőssége.
1.3. A Szerződésnek nem tárgya pályázatírás, hitelügyintézés, általános ügyviteli feladatok elvégzése.

2. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. MEGBÍZÓ kötelezettsége, hogy KÖNYVELŐIRODA feladatteljesítéséhez valamennyi gazdasági eseményre vonatkozó számviteli bizonylatot teljes körűen, csoportosítottan, az egyes gazdasági eseményeket külön is beazonosíthatóan, időrendbe rendezve, határidőben, KÖNYVELŐIRODA szolgáltatási rendje szerint – legkésőbb a tárgyhónapot követő 5. napig – KÖNYVELŐIRODA-nak átadja, KÖNYVELŐIRODA-hoz eljuttassa.
2.2. A késedelmes, vagy nem teljes körű, vagy hiányos, vagy az egyes gazdasági eseményeket nem azonosító iratátadásból eredő károkat, többletköltségeket és következményeket MEGBÍZÓ maga köteles viselni, ezekért KÖNYVELŐIRODA nem tartozik felelősséggel.
2.3. Ha MEGBÍZÓ az iratokat, bizonylatokat nem tételes kísérő jegyzéken adja át, őt terheli annak bizonyítása, hogy egy bizonylat átadása megtörtént.
2.4. Ha a gazdasági esemény tartalmának megállapításához csak több bizonylat, irat egyeztetésével lehetséges, ezen egyeztetés elvégzése, a konkrét gazdasági esemény és paramétereinek beazonosítása és megjelölése MEGBÍZÓ feladata.
2.5. Figyelemmel arra a törvényi kötelezettségre, hogy a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie – MEGBÍZÓ szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során az általa szolgáltatandó számviteli bizonylatok, adatok, információk tartalma e törvényi követelménynek megfelel. A számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadása előtt MEGBÍZÓ köteles a bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálatát elvégezni. Az átadás KÖNYVELŐIRODA felé igazolja, hogy MEGBÍZÓ e kötelezettségének eleget tett, és az átadott számviteli bizonylatok feldolgozhatók. A számviteli bizonylatok alaki és tartalmi hitelességéért, megbízhatóságáért, helyt állóságáért MEGBÍZÓ felel.
2.6. A MEGBÍZÓ-i feladatellátás jelen szerzősében nem szabályozott kérdéseiben KÖNYVELŐIRODA szolgáltatási rendje irányadó.
2.7. KÖNYVELŐIRODA a könyvvitelben rögzített adatokról, információkról a szolgáltatási rendje szerint teljesít adatszolgáltatást MEGBÍZÓ részére.
2.8. MEGBÍZÓ kötelezettsége, hogy a szervezetét, gazdálkodását érintő változásokról – például új bankszámla nyitása, régi bankszámla megszüntetése, a társasági szerződés módosítása, új tevékenység végzése, tisztségviselők változása, tag halála, kilépése, új tag belépése, telephely megnyitása, megszüntetése stb. – öt napon belül írásban tájékoztassa KÖNYVELŐIRODA-t.

3. ALVÁLLALKOZÓ

KÖNYVELŐIRODA e szerződés teljesítéséhez jogosult más személy közreműködését igénybe venni, de e személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

4. FELELŐSSÉG

4.1. KÖNYVELŐIRODA az e szerződés megszegésével MEGBÍZÓ-nak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
4.2. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. A szerződésszegés következményeként MEGBÍZÓ vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben MEGBÍZÓ bizonyítja, hogy a kár – mint a szerződésszegés lehetséges következménye – a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.
4.3. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a 6 havi könyvelési díj mértékét – kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetét.
4.4. E szerződésből eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül elévül.
4.5. KÖNYVELŐIRODA emellett szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

5. ÜZLETI TITOK

5.1. KÖNYVELŐIRODA – a jogszabály alapján bárki számára megismerhető adatok és információk kivételével – köteles üzleti titokként kezelni az e szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet, megoldást, tapasztalatot, vagy ezek összeállítását.
5.2. MEGBÍZÓ – jogszabály alapján bárki számára megismerhető adatok és információk kivételével – köteles üzleti titokként kezelni az e szerződés keretében tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet, megoldást, tapasztalatot, vagy ezek összeállítását.
5.3. Az üzleti titok e szerződésben nem szabályozott kérdéseire az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény irányadó.

6. PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. KÖNYVELŐIRODA tájékoztatja MEGBÍZÓ-t, hogy jelen szerződés létrejötte és teljesítése során a KÖNYVELŐIRODA-at, mint szolgáltatót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (PMT) , és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit.) írt kötelezettségek terhelik.
6.2. Ha KÖNYVELŐIRODA nem tudja végrehajtani a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatot – ezen törvényi kötelezettség irányadó jelen szerződésre is.
6.3. KÖNYVELŐIRODA felhívja MEGBÍZÓ figyelmét, hogy a PMT előírása alapján jelen szerződés fennállása alatt MEGBÍZÓ köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni KÖNYVELŐIRODA-at az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

7. KÖNYVELŐIRODA KÖNYVVITELI, ADÓZÁSI, BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

7.1. AZ ADATFELDOLGOZÁS TÁRGYA
MEGBÍZÓ adózási iratainak (Art. 7.§ 24.) és számviteli bizonylatainak (Számviteli törvény 166.§) feldolgozásához, továbbá adótanácsadáshoz kapcsolódó, MEGBÍZÓ-val jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, mely a MEGBÍZÓ feladata.
7.2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a MEGBÍZÓ-val kötött szerződés fennállásáig, de maximum a MEGBÍZÓ-t a számviteli törvény szerint terhelő 8 év (Szt. 169.§) iratmegőrzési időig.
7.3. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJA:
A MEGBÍZÓ-t terhelő – a Szerződésben meghatározott – könyvviteli-, adó- és járulék-, kötelezettségek teljesítésének biztosítása, ideértve a főkönyvi nyilvántartások vezetésének, az összesítő feladások készítésének, a beszámoló összeállításának, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzésének, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonásának biztosítását is. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzésének biztosítása.
7.4. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA:
a) A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, őstermelő azonosító száma.
b) A könyvviteli és adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott személyes adatok. A MEGBÍZÓ által feldolgozásra átadott adózási iratokon, számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok.
c) A Szerződésben meghatározott adatok.
7.5. AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: a MEGBÍZÓ munkavállalói, juttatásban részesülő természetes személyek, természetes személy vevői, szállítói, kapcsolattartói.
7.6. AZ ADATFELDOLGOZÓI GARANCIANYÚJTÁS
7.6.1. KÖNYVELŐIRODA Adatfeldolgozóként garantálja az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását.
7.6.2. KÖNYVELŐIRODA, mint adatfeldolgozó, MEGBÍZÓ felé garantálja, hogy a Szerződés alapján a MEGBÍZÓ nevében végzett adatkezelése során az EU általános adatvédelmi rendelete 5. cikkében meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket betartja.
7.6.3. KÖNYVELŐIRODA adatfeldolgozóként garantálja, hogy:
a) a KÖNYVELŐIRODA a Szerződés teljesítésére a kezelt adatok védelmét biztosító megfelelő hardver és szoftver eszközöket és megoldásokat alkalmaz,
a) minden adatkezelése a megfelelő titoktartással, továbbá a megfelelő technikai és szervezési óvintézkedésekkel történik,
b) az adatkezelést végző minden foglalkoztatottja megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik az adatvédelem, az adatbiztonság és a bizalmas adatkezelés terén,
c) az adatkezelést végző foglalkoztatottja az általa megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartás kötelezettség hatálya alatt állnak.
7.7. A MEGBÍZÓ (ADATKEZELŐ) KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
7.7.1. MEGBÍZÓ, mint Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a Szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.
7.7.2. Az Adatkezelőnek a Szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
7.7.3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
7.7.4. Kötelező adatkezelés esetén a MEGBÍZÓ kötelezettsége a személyes adatok, illetve hordozóinak tárolása, megőrzése.
7.8. A KÖNYVELŐIRODA, MINT ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
7.8.1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó ilyen tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.
7.8.2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
7.8.3. Adatbiztonság:

  • Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket köteles végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
  • Az Adatfeldolgozó köteles intézkedéseket hozni annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
  • Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá.
  • Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről.
  • Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben kell elhelyezni, gondoskodni kell annak fizikai védelméről is.
  • Az Adatfeldolgozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

7.8.4. További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt MEGBÍZÓ adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
7.8.5. Együttműködés az Adatkezelővel:
a) KÖNYVELŐIRODA adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
b) KÖNYVELŐIRODA, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
c) KÖNYVELŐIRODA, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa KÖNYVELŐIRODA más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
7.9. ELJÁRÁS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN: A könyvviteli és adózási szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés megszűnésével KÖNYVELŐIRODA minden, a MEGBÍZÓ-tól származó, birtokában levő adózási iratot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást és személyes adatot visszaszolgáltat MEGBÍZÓ-nak, – a felek eltérő megállapodása hiányában – az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat továbbítja az adatkezelőnek – amennyiben ezek elektronikus fogadására az adatkezelő nem képes, az adatokat papíralapon (kinyomtatva) adja át az adatkezelőnek egyidejűleg a MEGBÍZÓ-tól származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából. Az adatok, nyilvántartások, számviteli bizonylatok – beleértve ezek az elektronikusan tárolt formáit és adatait is – adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a Szerződés megszűnését követően a MEGBÍZÓ köteles gondoskodni.
7.10. A jelen kikötésekben nem szabályozott kérdésekben az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. ADATKEZELÉS

8.1. KÖNYVELŐIRODA a jogi személy MEGBÍZÓ képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
8.2. Ha a MEGBÍZÓ természetes személy – KÖNYVELŐIRODA, mint adatkezelő a szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
8.3. KÖNYVELŐIRODA a vele jelen szerződésben kapcsolattartóként megjelölt (nem aláíró), vagy a teljesítés során közreműködő természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából hozzájárulás jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. Az érintett hozzájárulását az 1. számú melléklet szerinti adatlapon kell kérni.
8.4. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: KÖNYVELŐIRODA ügyfél kiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
8.5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a KÖNYVELŐIRODA futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából KÖNYVELŐIRODA vagyonvédelmi megbízottjának. 
8.6. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben KÖNYVELŐIRODA-val, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a KÖNYVELŐIRODA honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

9. KAPCSOLATTARTÓK

9.1. KÖNYVELŐIRODA részéről a MEGBÍZÓ-val való kapcsolattartásra KÖNYVELŐIRODA munkatársai jogosultak. Érdemi döntésekre meghozatalára, adótanácsadásra csak a kijelölt munkatárs, illetve KÖNYVELŐIRODA jogosult.
9.2. A MEGBÍZÓ kapcsolattartójával bármilyen formában: szóban, levélben, faxon, emailben – közölt értesítések, tájékoztatások MEGBÍZÓ-val közölt értesítésnek, tájékoztatásnak minősülnek. A KÖNYVELŐIRODA korlátozás nélkül jogosult MEGBÍZÓ-ra vonatkozó minden tájékoztatást, közlést bármely kapcsolattartónak megtenni.

10. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

10.1. A Szerződést bármelyik fel 60 napos határidővel felmondhatja.
10.2. KÖNYVELŐIRODA jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha MEGBÍZÓ a 30 napon túli díjtartozását felszólítás ellenére sem fizette meg.
10.3. A szerződés megszűnése esetén a megszűnés napja által meghatározott üzleti év (adó év) zárásával, bevallásával kapcsolatos könyvviteli és adókötelezettségek teljesítése MEGBÍZÓ feladata.
10.4. KÖNYVELŐIRODA a Szerződés megszűnésének napján minden birtokában levő és a MEGBÍZÓ-t illető adózási iratot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást és személyes adatot visszaszolgáltat a MEGBÍZÓ-nak. Az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat elektronikusan továbbítani kell a MEGBÍZÓ-nak, vagy az adatokat papíralapon kinyomtatva kell átadni részére.
10.5. A számviteli bizonylatok, nyilvántartások, adatok – adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a szerződés megszűnését követően MEGBÍZÓ köteles gondoskodni.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. A könyvelési szerződés bármilyen módosítása írásbeli alakban érvényes.
11.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet és annak megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.3. A Szerződésből eredő jogvitáik intézésére KÖNYVELŐIRODA székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékes (Tatabányai Törvényszék)
11.4. MEGBÍZÓ aláírásával igazolja, hogy ezen ÁSZF és mellékletei  – 1. sz. melléklet ADATKÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ; 2. sz. melléklet A Z O N O S Í T Á S I A D A T L A P A 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 7-10. §-AIBAN ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ; 3. sz. melléklet KÖNYVELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS – egy példányát átvette.
11.5. A Felek ezen ÁSZF rendelkezéseit elolvasása és kellő értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyező helybenhagyólag aláírták.

Hatályba lépés:

Tatabánya, 2018. október 1.

Kiss Gábor Rudolf ügyvezető

Módosítva:

Tatabánya, 2019. április 24.

Kiss Gábor Rudolf ügyvezető